NotificationsPost NameApplication DatePayment Date
Advt. No. 3/2016Cat. No.1 Shift AttendantStart Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.2 Upper Divisional ClerkStart Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.3 Lower Division ClerkStart Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.4 Assistant Law OfficerStart Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.5 Grid Sub Station OperatorStart Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.6 Upper Divisional ClerkStart Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.7 Lower Division ClerkStart Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.8 Section OfficerStart Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.9 Divisional AccountantStart Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.10 Accounts ClerkStart Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.11 AnalystStart Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.12 Assistant Fire OperatorStart Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.13 Assistant Store KeeperStart Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.14 Foreman Grade-ll (Hydel).Start Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.15 Foreman Grade-ll (Thermal)(Electrical Trade).Start Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.16 Foreman Grade-ll (Thermal ) Mechanical TradeStart Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.17 Operator (Hydel) ElectricalStart Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.18 Operator (Hydel) Mechanical.Start Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.19 Store Munshi.Start Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.20 Technician (Thermal) Electrician.Start Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.21 Technician (Thermal) Fitter.Start Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.22 Technician (Thermal) Electronics & CommunicationStart Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.23 Technician (Thermal) Instrumentation & Control.Start Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016
Advt. No. 3/2016Cat. No.24 Junior Scale Stenorgrapher.Start Date: 05/03/2016
End Date: 11/04/2016
Start Date: 05/03/2016
End Date: 14/04/2016